Regulamin Sprzedaży Produktów Drogą Elektroniczną

(zwany dalej “Regulaminem Sprzedaży”)

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Sprzedawcą oferującym swoje produkty na niniejszej stronie internetowej jest Firma: P.H. BLIK, ul. Mostowa 28, 87-100 Toruń, NIP: 956-000-94-78 (zwany dalej: “Sprzedawcą”).
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest listownie, na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@art-konserwacja.pl

Klient

Klientem Sprzedawcy może stać się osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka administracyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (zwany dalej “Klientem”).

Warunki zawarcia umowy sprzedaży produktów drogą elektroniczną i jej rozwiązania

Sprzedawca oferuje swoje produkty na sprzedaż poprzez niniejszą stronę internetową (zwanej dalej: “Stroną Internetową”).
Aby dokonać zakupu Klient może utworzyć konto klienta, w ramach którego doda swoje dane osobowe i gdzie zapisane będą dotychczasowe transakcje Klienta. Konto klienta ułatwia proces zakupów produktów, gdyż dzięki niemu nie ma konieczności uzupełniania danych za każdym razem kiedy dokonywany jest zakup.
Klient może dokonać również zakupu bez rejestracji. W takim przypadku klient chcąc kupić produkt jest każdorazowo zobowiązany podać swoje dane.
W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, Klient winien podjąć następujące kroki:

    3.4.1.dodanie produktów do koszyka,
    3.4.2.przejście do koszyka,
    3.4.3.uzupełnienie swoich danych,
    3.4.4.zaznaczenie checkbox odnośnie zapoznania się z Polityką Prywatności,
    3.4.5.akceptacja regulaminu,
    3.4.6.wybór metody płatności,
    3.4.7.kliknięcie na przycisk “Zamawiam i płacę”,
    3.4.8.opłacenie produktów.

W przypadku konieczności otrzymania faktury z tytułu zakupu, należy podać NIP przy składaniu zamówienia i zaznaczyć w sekcji “Dowód zakupu” pole “faktura”.
Podczas uzupełniania danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest podawać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
Niezwłocznie po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

Płatność za produkty

Klient wybiera sposób płatności spośród metod dostępnych przy składaniu zamówienia.
W przypadku wyboru płatności przez Przelewy24, Klient zostanie przekierowany na stronę zewnętrznego operatora płatności, który umożliwia dokonanie zapłaty w preferowany przez Klienta sposób.
W przypadku wyboru zapłaty przelewem tradycyjnym, Klient winien jest dokonać zapłaty poprzez wykonanie przelewu ze swojego konta bankowego na konto bankowe Sprzedawcy wskazane w dalszych krokach procesu zakupowego.
Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nieotrzymania zapłaty za produkty w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a Sprzedawca nie ma obowiązku wysyłki zamówienia.

Dostawa produktów

Dostawy produktów realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Klient  wybiera sposób dostawy spośród metod dostępnych przy składaniu zamówienia.
Czas dostawy wskazany przy składaniu zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności Klienta na rachunku Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega, że czas dostawy może ulec zmianie z powodów niezależnych od Sprzedawcy, takich jak np. okres wzmożonej aktywności kurierów w okresach przedświątecznych.
Koszt dostawy ponosi Klient.

Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży drogą elektroniczną bez podania przyczyny.
Odstąpienia można dokonać:

    6.2.1.w ciągu 14 dni od dnia doręczenia rzeczy w przypadku zakupu produktów,
    6.2.2.w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy w przypadku pozostałych umów.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W celu dokonania odstąpienia prosimy doręczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajdziesz tutaj .
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać doręczone Sprzedawcy w formie pisemnej na adres wskazany w punkcie 1. lub drogą elektroniczną na adres: sklep@art-konserwacja.pl .
Po dokonaniu skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę uiszczoną z tytułu zakupu, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktów oferowany przez Sprzedawcę) na konto bankowe.
W przypadku użycia przez Klienta kuponu, karty podarunkowej lub elektronicznego bonu podarunkowego w celu opłacenia Zakupu, Sprzedawca zwróci Klientowi odpowiednią kwotę opłaconą w wyżej wskazany sposób w formie elektronicznego bonu podarunkowego.
Produkty w zakresie których Klient odstąpił od umowy winny zostać zwrócone na adres: Firma: P.H. BLIK, ul. Szosa Lubicka 36 87-100 Toruń, w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszty zwrotu produktów ponosi Klient.

Reklamacje

Sprzedawca dostarcza produkty fabrycznie nowe, bez wad.
W przypadku zaistnienia wad produktów, Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@art-konserwacja.pl lub w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
W przypadku zaistnienia wad produktów Klientowi przysługują roszczenia w zakresie:

    7.3.1.obniżenia ceny produktu,
    7.3.2.zwrotu pieniędzy za zakup produktu,
    7.3.3.naprawy produktu,
    7.3.4.wymiany produktu na wolny od wad.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Klientowi analogicznie do sposobu jej przesłania przez Użytkownika.
Sprzedawca ma prawo odwołania się od odpowiedzi na reklamację poprzez kanały wskazane wyżej.

Dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach wskazanych w  Polityce Prywatności Sprzedawcy.

Właściwość prawa

Prawem właściwym dla umowy sprzedaży drogą elektroniczną zawartą między Sprzedawcą a Klientem jest prawo polskie.
W przypadku sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą sąd właściwy określany jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów sporu między Klientem niebędącym konsumentem, a Sprzedawcą, jest sąd miejscowo właściwy dla adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Właściciela.

Postanowienia końcowe

    10.1.W przypadku stwierdzenia nieważności części postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
    10.2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o planowanych zmianach z 14-dniowym wyprzedzeniem.


Regulamin Operatora i Właściciela Strony Internetowej