Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Operatora i Właściciela Strony Internetowej (zwany dalej “Regulaminem”)


Dane kontaktowe Operatora i Właściciela Strony Internetowej

Właścicielem niniejszej Strony Internetowej jest Marta Kozłowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAPPA STYLE Marta KOZŁOWSKA (adres: ul Zofii Nałkowskiej 4b/25, 80-286 Gdańsk), NIP: 9570815258, REGON: 220009338 (zwaną dalej “Właścicielem”).
Kontakt z Właścicielem możliwy jest listownie na adres wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: operatorstrony@gmail.com.

Użytkownik

Użytkownikiem niniejszej Strony Internetowej może stać się osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka administracyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych (zwany dalej “Użytkownikiem”). 

Warunki zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną 

Właściciel umożliwia stworzenie konta klienta oraz zawarcie umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oferującym swoje produkty poprzez niniejszą stronę internetową (zwanej dalej: “Stroną Internetową”). 
Aby zarejestrować konto klienta, należy:
kliknąć na przycisk “REJESTRACJA - LOGOWANIE”,
w sekcji “Stwórz konto” podać adres e-mail i kliknąć na przycisk “STWÓRZ KONTO”,
podać wymagane dane osobowe, zaakceptować niniejszy Regulamin i kliknąć na przycisk “ZAREJESTRUJ SIĘ”,
Podczas rejestracji konta klienta, Użytkownik zobowiązany jest podawać dane zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, Użytkownik jest powiadomić o tym Właściciela niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.
WŁAŚCICIEL ZASTRZEGA, IŻ NIE JEST STRONĄ UMÓW SPRZEDAŻY ZAWIERANYCH MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A SPRZEDAWCĄ. ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM SPRZEDAWCY, KLIKNIJ TUTAJ

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W celu odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  należy przesłać Właścicielowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, którego wzór znajdziesz tutaj
Oświadczenie może zostać doręczone Właścicielowi w formie pisemnej na adres wskazany w pkt. 1 lub drogą elektroniczną na adres: operatorstrony@gmail.com.
Umowę świadczenia usług drogą elektroniczną można rozwiązać w każdym momencie z 30 dniowym okresem wypowiedzenia. W tym celu prosimy o skierowanie oświadczenia o rozwiązaniu na adres wskazany w ustępie pierwszym. Wypowiedzenie może zostać dokonane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

Reklamacje 

W przypadku potencjalnych roszczeń, Użytkownik może składać reklamację drogą elektroniczną na adres mailowy: operatorstrony@gmail.com lub w formie pisemnej na adres wskazany w ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Właściciel ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. 
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika analogicznie do sposobu jej przesłania przez Użytkownika.
Użytkownik ma prawo odwołania się od odpowiedzi na reklamację poprzez kanały wskazane wyżej. 

Wymagania techniczne

Aby korzystać w pełni z funkcjonalności niniejszej Strony Internetowej zaleca się spełnienie następujących warunków:
Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
Przeglądarka internetowa: 
Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej 
Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z
Aktywne wtyczki - JAVA,
Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
Włączona usługa obsługi plików cookies

Dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane przez Właściciela na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności Strony Internetowej.

Właściwość prawa

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Właścicielem a Użytkownikiem jest prawo polskie.
W przypadku sporu między Użytkownikiem będącym konsumentem a Właścicielem, sąd właściwy określany jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów między Użytkownikiem niebędącym konsumentem a Właścicielem, jest sąd miejscowo właściwy dla adresu prowadzenia działalności gospodarczej przez Właściciela.

Postanowienia końcowe

W przypadku stwierdzenia nieważności części postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.
Właściciel zastrzega sobie możliwość zmian niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych zmianach z 14-dniowym wyprzedzeniem.