Octan Etylu PU 1L

Etylu Octan (ester etylowy kwasu octowego, ester octowy)   Więcej szczegółów

20,90 zł

21686

ponad 10 sztuk w naszym magazynie

Octan etylu to ester etylowy kwasu octowego, należący do związków organicznych. Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu. Bardzo dobry rozpuszczalnik organiczny, słabo rozpuszczalny w wodzie.

CAS 141-78-6

Wartość stężenia  >99,7%

Właściwości:

Stan skupienia w temp. 20°C: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: przyjemny, aromatyczny
próg wyczuwalności zapachu: 50 ppm
pH: brak danych
Temperatura topnienia: -83,6°C
Temperatura wrzenia: 77°C
Temperatura zapłonu:
– w zamkniętym tyglu: -4°C
Temperatura samozapłonu: 427°C
Granice wybuchowości w powietrzu:
– dolna: 2,2% obj.
– górna: 11, 5% obj.
Minimalna energia zapłonu: 0,43 mJ
Gęstość w temp. 20°C: 0,90 g/cm3
Gęstość par względem powietrza: 3,04
Ciśnienie par (20°C): 9,8 kPa
Rozpuszczalność w wodzie (20°C): 80000 mg/l
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach: rozpuszcza się bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, olejach, miesza się z większością rozpuszczalników organicznych.
Lepkość w temp. 25°C: 0,45 mPa·s
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (25°C): 0,68

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Octan Etylu PU 1L

Octan Etylu PU 1L

Etylu Octan (ester etylowy kwasu octowego, ester octowy)